Verksamhetsberättelse för Fu-Fudal Byalag för verksamhetsåret 2019-04-01 tom 2020-03-31.

Styrelsen för Fu-Fudal Byalag får härmed avge rapport till årsmötet avseende det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet för det åttonde verksamhetsåret ägde rum den 16 Juni 2019 i kvarnstugan. Närvarande var 23 st medlemmar.

Britta Forsgren omvaldes som ledamot för 2 år. Som ny ledamot valdes Agneta Hjelte efter Bertil Persson som avböjt omval.

Som ny suppleant valdes Henrik Hjelte och som kassör och adjungerad ledamot valdes Louise Rosén. Karin Nordin omvaldes som revisor och Roland Presthans och Bengt Rask som valberedning.

Kvarstående ledamöter är Christer Nilsson, Bengt Gustafsson och Lillian Lindersson.

Medlemsavgiften fastställdes att vara oförändrad. Antalet betalande medlemmar uppgår f.n. till 90 st.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 6 st protokollförda sammanträden.

Under året har det stora ”inre” rummet renoverats – delvis med extern hjälp och sponsrade paneler.

Liten hängränna har satts upp över ingången till övervåningen, vilken har tömts på allehanda bråte av en mycket hjälpsam medlem. Stort tack till Bertil Presthans!

Den 5:e April startade de månatliga grillträffarna ner vid slogboden. Initiativet har blivit mycket uppskattat bland medlemmarna.

Loppisverksamheten startade den 30 Juni och starkt bidragit till Byalagets ekonomi.

Fudalens dag (högsommardag) ägde rum den 14:e Juli med många besökare som köpte lotter, fikade och lyssnade på spelmän.

Den årliga utflykten gick denna gång till Falu Gruva, med efterföljande lunch på Moskogens restaurang i Leksand. Som vanligt subventionerades resan av Byalaget.

Den högtidliga julgranständningen skedde den 30 November där byalaget som vanligt bjöd på glögg och tilltugg. Konstaterades att både belysningen och granen i sig har sett sina bästa dagar.

Byalaget har fortsatt kontakterna med kommunens tekniska kontor angående det undermåliga underhållet av Skäjsnäsvägen. Vi väntar fortfarande på en hållbar lösning.

Styrelsen framför härmed sitt tack till alla som på olika sätt bidragit till ett framgångsrikt år för Fu-Fudal Byalag.

Fu-Fudal i Maj 2020.

 

Christer Nilsson                 Bengt Gustafsson                  Britta Forsgren

 

Lillian Lindersson              Agneta Hjelte