Verksamhetsberättelse

Verksamhetsberättelse för Fu-Fudal Byalag för verksamhetsåret 2020-04-01 tom 2021-03-31.

Styrelsen för Fu-Fudal Byalag får härmed avge rapport till årsmötet avseende det gångna verksamhetsåret.

Årsmötet för det åttonde verksamhetsåret ägde rum den 14 juni 2020 i kvarnstugan. Fysiskt närvarande var 4 st medlemmar. Övriga medlemmar kunde delta via e-post.

Christer Nilsson omvaldes som ordförande för 1 år.

Bengt Gustafsson och Lillian Lindersson omvaldes som ledamöter.

Som suppleant valdes Henrik Hjelte Henriksson och som kassör och adjungerad ledamot valdes Louise Rosén.

Kvarstående ledamöter är Britta Forsgren och Agneta Hjelte.

Karin Nordin omvaldes som revisor och Bert Eriksson och Bengt Rask utsågs som valberedning.

Medlemsavgiften fastställdes att vara oförändrad. Antalet betalande medlemmar uppgår f.n. till 86 st.

Styrelsen har under verksamhetsåret haft 5 st protokollförda sammanträden. 

Den 3:e april startade de månatliga grillträffarna ner vid slogboden. Initiativet har blivit mycket uppskattat bland medlemmarna.

Den 30:e maj sågades vår gamla julgran ner. Både den och belysningen hade ju sett sina bästa dagar.

Granen ersattes den 4:e juli av en flaggstång som restes med hjälp av några starka krafter.

Samtliga övriga aktiviteter -inklusive vasaloppsarbete- har varit inställda på grund av rådande pandemi! Detta har naturligtvis påverkat byalagets ekonomi negativt.

Den 28:e november tändes vår flaggstångsbelysning i närvaro av några styrelsemedlemmar.

Styrelsen framför härmed sitt tack till alla som på olika sätt stöttat Fu-Fudal Byalag.

Fu-Fudal i Maj 2021.

Christer Nilsson                 Bengt Gustafsson                  Britta Forsgren

Lillian Lindersson              Agneta Hjelte 

 

Verksamhetsplan

Verksamhetsplan för Fu-Fudal Byalag

1:a april 2021 – 31:a mars 2022

 

Coronapandemin kommer ju även under detta år att sätta spår i vår ”normala” verksamhet.

Hur årsmötet ska gå till går i dagsläget inte att bestämma. Med en liten lättnad i mötesrestriktionerna kan det kanske hållas utomhus.

Loppiset kommer kanske att vara öppet vid enstaka tillfällen. Britta i Dalarnas kurbitslada kanske likaså.

I dagläget vet vi inte om Fudalens dag (högsommardag) kommer att äga rum eller. Det finns heller inga planer för den årliga medlemsutflykten

Grillfesterna vid slogboden kommer att fortsätta 1:a fredagen varje månad t o m september med iakttagande av normal distansering. Vi hoppas också att vi kan ha en traditionell ”julgranständning” den 27:e november.

Vi kommer att skaffa ett s k swish-nummer för byalaget, dit campare kan ge ett bidrag.

Det inre rummet i kvarnstugan står på tur för renovering, likaså förstubron.

Styrelsen

Balansräkning

Fu-Fudal Byalag idella förening    
Org nr 802457-0155    
Räkenskapsår 2020-04-01 -- 2021-03-31  
     
  Balansräkning  
     
  Tillgångar  
  Omsättningstillgångar 0,00
  Likvida medel 86 740,75
     
  Summa tillgångar 86 740,75
     
  Eget kapital och skulder  
     
  Eget kapital    
     
  Eget kapital -104 014,34
  Årets resultat 17 673,59
     
  Summa eget kapital -86 340,75
     
  Skulder  
     
  Förutbetalda medlemsavgifter -400,00
     
  Summa skulder -400,00
     
  Summa eget kapital och skulder -86 740,75

Resultaträkning

Fu-Fudal Byalag idella förening      
Org nr 802457-0155      
Räkenskapsår  2020-04-01--2021-03-31    
       
  Resultaträkning    
       
  Intäkter    
  Vasaloppet   0,00
  Medlemsavgifter   7 450,00
  Förutbetalda medlemsavgifter -400,00
  Arrangemang nettoutgift   -1 396,14
       
  Summa intäkter   5 653,86
       
  Kostnader    
  Renoveringskostnader netto 2 150,00
  Diverse kostnader *   21 177,45
       
  Summa kostnader   23 327,45
       
  Redovisat årsresultat   -17 673,59
       
       
  * Diverse kostnader    
  hemsidan   1 115,95
  porto   220,00
  Grovbetong + jord   922,50
  Flaggstång   8 187,00
  Arne S 90 år   440,00
  Spångs Färg   548,00
  Ljus till flaggstång   6 995,00
  Bankkostnad   1 250,00
  Bertil "Totta" Persson begravning   1 499,00
  Summa diverse   21 177,45

Budget

Utfall o budget 2021-2022
Intäkter Utfall Budget   Förslag till ny budget
         
Medlemsavgifter  7 450,00 6 000,00   6 000,00
Arrangemang 0,00 4 000,00   0,00
Vasaloppsjobb 0,00 4 000,00   0,00
Loppisverksamhet 0,00 0,00   0,00
         
Summa intäkter 7 450,00 14 000,00   6 000,00
         
         
Kostnader        
         
Hemsidan 1 115,95 1 200,00   1 115,95
Banken 1 250,00 1 250,00   1 250,00
Div kostnader 2 707,00 4 000,00   2 000,00
Arrangemang (utflykt) 1 396,14 1 550,00   1 000,00
Slogbod 0,00     0,00
Renovering  2 150,00 6 000,00   6 000,00
Flaggstång 16 104,50 15 000,00   0,00
         
Summa kostnader 24 723,59 29 000,00   11 365,95
         
Resultat -17 273,59 -15 000,00   -5 365,95